Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng Dẫn

Hướng dẫn - Bảng tính năng theo level nhân vật

Thứ 3 ngày 14/06/2016

Bảng tính năng mở theo level nhân vật

Cấp 2 mở Hệ thống Kỹ năng

Cấp 3 mở Thăng cấp kĩ năng

Cấp 4 mở Rương sao

Cấp 5 mở tầm bảo, Pet

  

Cấp 6 mở Thăng cấp Pet

Cấp 8 mở Cánh

Cấp 9 mở Cường Hóa

Cấp 10 mở võ đài

Cấp 11 mở Phụ bản Tinh anh

Cấp 12 mở Tấn Giới trang bị

Cấp 13 mở Nhiệm vụ hàng ngày, thành tựu

Cấp 14 mở Bang hội

Cấp 15 mở Nhặt vàng

Cấp 16 mở Đế Vương

Cấp 17 mở Thủ tượng

 

Cấp 19 mở Tháp Vô Tận

Cấp 20 mở Tấn Giới Pet

Cấp 21 mở BXH

Cấp 22 mở Treo thưởng

Cấp 24 mở Nhặt vàng ải 2

Cấp 25 mở 12 Cung Hoàng Đạo

Cấp 26 mở Thủ tượng ải 2

Cấp 28 mở bảo Thạch, Thượng Cổ

Cấp 31 mở Phù Văn

Cấp 33 mở Ma Thú

Cấp 35 mở Tẩy Luyện Trang bị, Lỗ phù văn

Hướng dẫn liên quan